Privacy policy

Tartalom

I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

II. AZ EGYES DATKEZELÉSI CÉLOK JELLEMZŐI

II./1. Sütik (cookie-k) kezelése a weboldalon

II./2. Az OpenBioMaps rendszer használata

III. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

IV. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

I. ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Adatkezelő, Igazgatóság vagy „Mi”) belső adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja.

 • Adatkezelő megnevezése: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
 • Adatkezelő székhelye: 8229 Csopak, Kossuth utca 16.
 • Adatkezelő elektronikus címe: bfnp@bfnp.hu
 • Adatkezelő képviselője: Puskás Zoltán igazgató
 • Adatvédelmi tisztviselő: Bovard Kft. (info@bovard.hu)
Az Adatkezelő a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeli:
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: Rendelet).
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedést.

Fogalmak

Jelen adatkezelési tájékoztató fogalmi rendszere megegyezik a Rendelet 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel.

Amikor a jelen tájékoztató adatokról, vagy adatkezelésről rendelkezik, azon személyes adatokat, illetve ezek kezelését kell érteni.

II. AZ EGYES DATKEZELÉSI CÉLOK JELLEMZŐI

1. Sütik (cookie-k) kezelése a weboldalon

Az obm.bnpi.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében ún. sütiket (cookie-kat) használunk.

Mi is az a süti (cookie)?

A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A süti egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelésére. A weboldalunkon az alábbi célokból használunk cookie-kat:

 • oldalaink fejlesztése és megfelelő megjelenítése
 • statisztikai elemzések készítése

Milyen cookie-kat használ a weboldal?

A weboldal által használt cookie-król további, aktuális tájékoztatást a weboldal cookie kezelőjén keresztül adunk.

A cookie-k által gyűjtött információkat a weboldal nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti a cookie kezelőben írtaktól eltérő, egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz az érintett a hozzájárulását előzetesen és önkéntesen megadta.

A cookie-k által megvalósuló adatkezelések jogalapja?

Az oldal működéséhez, használatához nélkülözhetetlen cookie-kat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján használjuk, a további cookie-k használatának jogalapja az érintett hozzájárulása, melyet a cookie kezelőn keresztül tud megadni.

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a cookie-kat?

A hozzájáruláskezelőn keresztül a korábban adott hozzájárulás minden esetben visszavonható.

Ezen felül minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy a felhasználók nem lesznek képesek a weboldalfunkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

2. Az OpenBioMaps rendszer használata

Az Igazgatóság a weboldalon elérhető projekt részeként digitális adatokat gyűjt és tart nyilván a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal és annak élővilágával kapcsolatban (a továbbiakban: adatgyűjtés). Ezen adatgyűjtésre az Igazgatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 37. § b) pontjánál fogva köteles, mely szerint az Igazgatóság „vezeti a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek, valamint az egyedi tájértékek nyilvántartását, gondoskodik a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről”. Az Igazgatóság egyúttal köteles közreműködni a Védett Természeti Területek Törzskönyvének és a Védett Természeti Értékek Törzskönyvének vezetésében azáltal, hogy ezen törzskönyvek adatait a működési területén gyűjti a védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet (a továbbiakban: KTM rendelet) 5. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

Az adatgyűjtés az OpenBioMaps szoftveren keresztül valósul meg, és itt történik az adatok tárolása is. Az adatgyűjtés állóképek (fotók), mozgóképek (videók), hangfelvételek, GIS adatok, valamint publikációk (szakmai cikkek, kiadványok, ismeretterjesztő anyagok bármely platformra) összegyűjtésére és archiválására terjed ki. Bármilyen formátumú adat feltöltésének előfeltétele, hogy a feltöltő regisztráljon a weboldalon. A regisztrációval kapcsolatban az Adatkezelő személyesadat-kezelést végez.

Az adatgyűjtésben résztvevők által feltöltött fájlok elnevezésében – a fájl, illetve annak feltöltőjének azonosítása és nyilvántartása érdekében – szintén megjelenhetnek személyes adatok (a fájl feltöltőjének neve), melyekre vonatkozóan az Igazgatóság szintén személyesadat-kezelést végez.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Igazgatóság adatgyűjtésének lebonyolítása, és ennek érdekében a weboldalon történő regisztráció és ezen keresztül az adatgyűjtésben való részvétel biztosítása, valamint a feltöltött adatok és azokat feltöltő személyek azonosítása.

Kezelt személyes adatok

A regisztráció során kötelezően megadásra kerülő adatok:

 • teljes név
 • e-mail cím
 • jelszó
A felhasználói fiókban önkéntesen lehetőség van további adatok megadására is:

 • munkahely neve
 • lakcím
 • külső webes hivatkozások (pl. saját weboldal elérhetősége)
 • ORCID profiladatok
Az Adatkezelőnek nem célja lakcím adat kezelése, az OpenBioMaps szoftver kialakításából eredően azonban lehetőség van ennek megadására, melyen az Adatkezelő nem tud módosítani.

Az Adatkezelő egyúttal kezeli a regisztrációra vonatkozó adatokat is (a regisztráció időpontja, meghívó személy belső numerikus azonosítója).

A feltöltött fájlok megnevezésében megjelölésre kerülhet a fájl feltöltőjének neve is, mely szintén személyes adatnak minősülhet.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az Igazgatóság által végzett közfeladat ellátásához szükséges, mely jelen esetben a Korm. rendelet 37. § b) pontja, valamint a KTM rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti feladatának ellátása, vagyis a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek nyilvántartása és az ezekkel kapcsolatos adatgyűjtés, valamint ennek érdekében az adatgyűjtésben való részvétel biztosítása, így jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja.

Az adatgyűjtő neve megjelölésre kerülhet a feltöltött fájlnévben, mely adat az Infotv. 26. § (2) bekezdése értelmében közérdekből nyilvános adatnak minősül.

Személyes adatok forrása

A személyes adatok forrása az érintett. Mivel az érintett a személyes adatok forrása, így a kezelt adatok körének esetleges változásáról azok felvételekor, közvetlenül adunk tájékoztatást.

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok címzettjei

Az érintettek személyes adatait kizárólag azon foglalkoztatottjaink jogosultak megismerni, akiknek ez a munkaköri feladatai közé tartozik.

A felhasználói fiókban megadott adatok közül a weboldal nem regisztrált látogatói kizárólag a legtöbb adatot feltöltő és a legtöbb feltöltéssel rendelkező személyek nevét ismerhetik meg.

A felhasználói fiókban megadott adatokat a regisztrált felhasználók megismerhetik, kivéve az e-mail címet, melynek más regisztrált tagok általi megismerhetőségét a felhasználó maga szabályozhatja a felhasználói fiókjában.

A regisztrációra vonatkozó adatokhoz kizárólag a weboldal üzemeltetői rendelkeznek hozzáféréssel.

A feltöltött adatokhoz a regisztrált felhasználók rendelkeznek hozzáféréssel, így az elnevezésben szereplő személyes adatot is ők ismerhetik meg.

Adatfeldolgozó(k):

A személyes adatok tárolására az Adatkezelő szerverén futó OpenBioMaps szoftverben kerül sor. A szervert az ATW Internet Kft. (1138 Budapest, Esztergomi út 66. fszt. 1.) üzemelteti, mely így hozzáféréssel rendelkezik valamennyi, a szerveren tárolt adathoz, és adatfeldolgozónak minősül.

Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag az Adatkezelő által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez

A személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez.

Személyes adatok kezelésének időtartama

A felhasználó saját felhasználói profilját bármikor törölheti, a felhasználói profilban, illetve az általa feltöltött fájl megnevezésében megadott neve azonban mindaddig megőrzésre kerül, míg az Adatkezelő által az adatgyűjtéssel létrehozott adatbázis működik.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Egyik sem történik az adatkezelés során.

Személyes adatok szolgáltatása

A személyes adatok kezelése a regisztráció és ezen keresztül az adatgyűjtésben való részvétel feltétele.

III. AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintettnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz, melyet az Adatkezelő jelen tájékoztató rendelkezésre bocsátása útján teljesít.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Amennyiben valamely adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor jogosult bármikor a korábban az adatkezelésre adott hozzájárulását visszavonni. Fontos azonban tudnia, hogy a hozzájárulás visszavonása kizárólag azon adatokra vonatkozhat, amelyek kezelésének más jogalapja nincs. Amennyiben az érintett személyes adatok kezelésének más jogalapja nincs, abban az esetben a hozzájárulás visszavonását követően a személyes adatokat az Adatkezelő véglegesen és visszaállíthatatlanul törli. A hozzájárulás visszavonása a Rendelet alapján a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférési jog

Az érintettet kérelmére az Adatkezelő bármikor tájékoztatást nyújt arról, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést biztosít:

 • az adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel az Adatkezelő a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 • az érintett tájékoztatást kap továbbá azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának, illetve bírósági eljárás megindításának joga
 • ha az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, úgy az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ
 • ha sor kerül automatizált döntéshozatalra, ennek tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, tehát arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír

Személyes adatok helyesbítéséhez való jog

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek szükséges alátámasztania, valamint az érintettnek szükséges igazolnia azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a korábbi adatot.

Az Adatkezelő felhívja tovább a figyelmet arra, hogy a személyes adataiban bekövetkezett változást az érintett mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.

Törléshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az Adatkezelőnek a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy,
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a személyes adatok kezelésének az Adatkezelő jogos érdeke [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont] a jogalapja, vagy az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont], az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés (tehát például tájékoztató levelek küldése) érdekében kezeli, jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Érdekmérlegelési teszt

Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke, a (47) preambulum bekezdés és az 5. cikk (2) bekezdése alapján írásos „érdekmérlegelési tesztet” készítünk, melyet a bfnp@bfnp.hu e-mail címre írt levelével az érintett kikérhet.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

 • az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik

AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE SZOLGÁLÓ ELJÁRÁSREND

Az érintett a fenti jogait a bfnp@bfn.hu címre megküldött elektronikus levelében, az Adatkezelő székhelyére eljuttatott postai levélben, illetve az Adatkezelő székhelyén személyesen tudja gyakorolni. Az Adatkezelő az érintett kérelmének vizsgálatát és teljesítését a beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül megkezdi. A kérelem alapján tett intézkedéseinkről az Adatkezelő a beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben a kérelmet az Adatkezelőnek nem áll módjában teljesíteni, úgy 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás okairól és a jogorvoslati jogairól.

Az érintett halálát követő öt éven belül a jelen tájékoztatóban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ennek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a Rendelet 16. (helyesbítéshez való jog) és 21. cikkében (tiltakozáshoz való jog), valamint – ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt – a Rendelet 17. (törléshez való jog) és 18. (az adatkezelés korlátozásához való jog) cikkében meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak e bekezdés szerinti érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

IV. JOGORVOSLATI JOG AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓAN

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék (Veszprémi Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel (panasz) az Adatkezelővel szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését az Adatkezelő korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
E-mail: ugyfelszolgalat@naik.hu
URL: naih.hu